لمیا چیست؟

کارفرمایان کانادایی که تصمیم به استخدام یک خارجی دارند. باید به دولت کانادا اثبات کنند که قادر به یافتن شهروند کانادایی با توانایی لازم نیستند.

تبدیل مدارک تازه واردین

تبدیل مدارک تحصیلی در کانادا می تواند خدمتی باشد به تازه واردین به کانادا جهت اعتبار سنجی مدارک تحصیلی