پل تبدیل مدرک به مدارک کانادایی برای تازه واردین

 

اشخاصی که در خارج از کانادا تحصیل کرده اند نیاز به تبدیل مدارک دانشگاهی خود به مدارک مورد پذیرش کانادا دارند.

برای برخی از رشته این امکان وجود دارد به عنوان مثال برای رشته هایی مثل حسابداری این قابلیت تبدیل مدارک فراهم

شده است اما برای برخی از رشته های دیگر مانند دندانپزشکی این امکان فراهم نگردیده است لطفا برای چک کردن نام

سایر رشته های تحصیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.