قوانین جدید مهاجرت کبک

قوانین جدید استان کبک

منبع خبر: روزنامه تورنتو استار

تاریخ چاپ:۱۴ ژولای ۲۰۱۹

دولت کبک در فکر تصویب بیل شماره ۲۱ و ۹ است. در نشست تعطیلات آخر این هفته این دو بیل بررسی خواهند شد. بر اساس نظرات وزیر سیمون جولین برت این تصمیمات به صلاح عموم است، هرچند هسب لیبرال مخالفت میکنند.

بیل ۲۱ استان کبک اشخاصی که شغل‌های دولتی دارند، از قبیل معلم ها، پلیس‌ها و گارد‌های زندان از پوشیدن حجاب، و دیگر سمبل‌های مذهبی مانع خواهند شد.

برای اینکه دادگاه به استناد قانون اساسی کشور این قانون جدید را به چالش نکشند از تفسرهٔ “نات ویت ستندینگ” استفاده میکنند!

بیل شمارهٔ ۹ به دولت قدرت بیشتری میدهد که تصمیم بگیرد به چه اشخاصی اقامت دائم بدهند و به چه کسانی ندهند. در ضمن این قانون به دولت این اجازه را میدهد که ۱۸۰۰ اپپلیکیشن دریافت شده را کنسل کنند!

بر اساس نظر وزیر جلین برت موضوع خنثا بودن عقاید مذهبی به مدت زمان لازم بررسی شده است و وقتاش رسیده که اجرا شوند چون به علت کمبود نیروی کار این تغیرات الزامیست

*****این بیل روز ۱۶ جون ۲۰۱۹ تصویب شد ۱۶۰۰ پرونده کنسل شدند!

Source: Toronto Star

Original Article in English

MONTREAL—The Quebec government will invoke closure in order to force through controversial bills on secularism and immigration that it says must be adopted before the summer break

That means the legislature will sit exceptionally over the weekend to debate the government’s proposed secularism bill, known as Bill 21, and Bill 9 on immigration reform. By invoking closure, the Coalition Avenir Quebec government will curtail debate and use its majority to force a vote

Immigration, Diversity and Inclusion Minister Simon Jolin-Barrette says the exceptional measure is necessary to pass bills that are in the public interest. He accused the Opposition Liberals of systematically trying to block the bills

Quebec’s Bill 21 would prohibit public servants in positions of authority — including teachers, police officers, Crown prosecutors and prison guards — from wearing religious symbols on the job

Following criticism that it had failed to define what constitutes a symbol, the government introduced an amendment this week describing symbols as clothing, jewelry, ornaments, accessories or headgear worn with a “religious conviction or belief” or objects that can be “reasonably inferred as relating to a religious affiliation.”

The bill already invokes the Constitution’s notwithstanding clause to prevent court challenges based on rights violations

Bill 9 would give the government more authority to select who receives permanent residency in Quebec. The legislation also allows the government to cancel roughly 18,000 pending applications for immigration to the province — something the Liberals oppose

Jolin-Barrette says the religious neutrality debate has spanned more that a decade, and the government’s bill has already been studied for 50 hours. He said the immigration changes are necessary because of the province’s labour shortage