مهاجرت از طریق پناهندگی

اشخاصی که جانشان در کشور خودشان در خطر می باشد، ممکن است که واجد شرایط برای پناهندگی در کشور کانادا باشند.

برای پناهندگی در کشور کانادا لطفا با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.