1
2
3
4
5
6
7
1

هزینه پایین تحصیل

2

دانشگاه های معتبر در کانادا

3

دریافت ویزای همراه

4

کار در حین تحصیل

5

بورسیه تحصیلی و دولتی

6

اقامت دائم پس از تحصیل

7

اقامت دائم پس از تحصیل